چطور با آدم های سخت، راحت مذاکره کنید؟ (بدون اعمال خشونت، به هدف تان برسید)


آدم های سخت همه جا هستند…
آدم های سخت آنهایی هستند که به شما تخفیف نمیدهند، آدم های سخت همان راننده تاکسی است که قبول نمیکند کرایه را بیشتر میگیرد، آدم ها سخت رئیس شماست که با این همه اضافه کاری و مسئولیت زیاد زیربار اضافه حقوق نمیرود… شما نمیتوانید از دست آنها فرار کنید ! شما مجبورید با آنها مبارزه کنید.

در واقع، آدم های سخت آنهایی هستند که شما یا باید حرف آنها را قبول کنید، یا آنها را مجبور کنید حرف تان را قبول کنند (که در 99% موارد حاضرند بمیرند و قبول نکنند) یا اینکه با آنها وارد مذاکره شوید.

مذاکره چیز خوبی است.
شما به مذاکره کردن نیاز دارید. هرکاری با هرکسی بخواهید انجام دهید مذاکره میتواند به شما کمک کند. برای مثال دوست شما که حاضر نیست با شما به سینما بیاید میتوانید با مذاکره صحیح او را قانع کنید تا با شما به سینما بیاید.

مذاکره کردن با اقناع طرف مقابل نسبت مستقیم دارد.
منظور از اقناع فریب نیست. بلکه پیشنهاد یک گزینه برنده-برنده برای هر دو طرف تان است. در این مقاله میخواهیم به شما آموزش دهیم چطور با آدم ها سخت وارد مذاکره شوید و پیروز از میدان بیرون بیایید.